Внешнее независимое тестирование 2011 года по биологии

Задания и ответы

1. Будову і функції клітин організмів вивчає наука
А анатомія
Б фізіологія
В гістологія
Г цитологія

2. Клітину якого організму зображено на рисунку?

А  рослини
Б  тварини
В  бактерії
Г  гриба 
 

3. У якій структурі рослинної клітини міститься клітинний сік?
А  хлоропласті
Б   вакуолі
В   рибосомі
Г   ядрі

4. Еритроцити помістили в чотири пробірки з різним вмістом. У першій пробірці знаходиться дистильована вода, у другій - сироватка крові, у третій - фізіологічний розчин, у четвертій - плазма кроні. У якій пробірці відбудеться руйнування еритроцитів?
А першій
Б другій
В третій
Г четвертій

5. Зерниста ендоплазматична сітка відрізняється від незернистої наявністю
А  рибосом
Б  лізосом
В  центросом
Г  пероксисом.

6. Клітина кореня жита містить 14 хромосом. Скільки хромосом знаходиться в клітині ендосперму насінини?
А 7
Б 14
В 21
Г 38

7. Тривалість якого періоду становить до 90 відсотків часу всього клітинного циклу?
А метафази
Б інтерфази
В профази
Г телофази

8. Квант світла потрапляє на мембрану тилакоїда. Укажіть процес, з якого розпочинається фотосинтез.
А   синтез глюкози
Б   збудження електронів
В   фотоліз води
Г   окиснення піровиноградної кислоти

9. Ботулізм - смертельна хвороба, яку спричиняють токсини бактерії Клостри- діум. Який продукт може стати причиною ураження людини ботулізмом?
А   пліснявий хліб
Б   гнилі фрукти
В   немиті овочі
Г   домашні консерви

10. Збудник якої вірусної хвороби потрапляє в організм людини з продуктами харчування або водою?
А   гепатиту А
Б СНІДу
В поліомієліту
Г віспи

11. Гриби подібні до тварин біологічною властивістю
А   накопичувати крохмаль як запасну речовину
Б   здійснювати фотосинтез на світлі
В   виділяти сечовину в процесі обміну речовин
Г   здійснювати мейоз, статево розмножуватись

12. Зелені водорості у своїх клітинах запасають
А ламінарин
Б крохмаль
В агар
Г інулін

13. Коробочка на ніжці зозулиного льону - це
А спорофіт
Б гаметофіт
В колосок
Г заросток

14. Запилення голонасінних відбувається за допомогою
А води
Б комах
В птахів
Г вітру

15. Для рослин якої родини характерна квітка з простою оцвітиною?
А Пасльонові
Б Капустяні
В Лілійні
Г Розові

16. Мертві клітини якого елемента будови стебла забезпечують висхідний рух речовин у стеблі?
А флоеми
Б камбію
В ксилеми
Г епідерми

17. На якому рисунку зображено рослину, що має корені-причіпки?

В

18. Серед зображених організмів укажіть ті, яким властивий розвиток з повним перетворенням?


А 3,4
Б 2, З
В 1,2
Г 2,419. Які найпростіші утворюють навколо своїх клітин панцир з кремнезему?
А  радіолярія
Б  форамініфера
В  інфузорія
Г  лямблія

20.  Який представник плоских червів НЕ є паразитом?
А печінковий сисун
Б  планарія біла
В  ехінокок
Г  свинячий ціп'як

21. На двох дослідних ділянках вивчали вилив дощових черв'яків на урожай­ність картоплі. На першій ділянці поселили популяцію цих тварин, а на другій ділянці їх не було. Умови оброблення, утримування ділянок ї сорт картоплі на них були однакові. Після збирання урожаю з'ясувалося, що урожайність картоплі на першій ділянці була на 20% вища, ніж на другій ділянці. Яка при­чина підвищення врожайності картоплі, пов'язана з дощовими черв'яками?
А   симбіоз з кореневими системами рослин
Б   покращення аерації ґрунту і його дренажу
В   захист коренів рослин від впливу личинок шкідників
Г   виділення біологічно активних речовин, що впливають на ріст рослин

22. Тварина, яку зображено на рисунку, належить до класу Комахи, тому що

А   її тіло поділяють на два відділи
Б   вона має три пари ходильних ніг
В   вона має кілька пар вусиків
Г   в неї відсутній хвостовий відділ.
 

23. У якої риби відсутній плавальний міхур?
А щуки
Б оселедця
В карася
Г акули

24. Яка адаптивна ознака характерна для плазунів як тварин суходолу?
А   великі складні очі
Б   рогові лусочки на шкірі
В   пірчасті зябра
Г    чотирикамерне серце

25. Якого органа немає в птахів?
А печінки
Б нирки
В сечового міхура
Г клоаки

26. До якого класу належить тварина, в якої наявні волосяний покрив, діафрагма, чотирикамерне серце?
А Птахи
Б Павукоподібні
В Ссавці
Г Багатощетинкові черви

27.  Який елемент будови скелетного м'яза  позначено на рисунку буквою X?  

А сухожилля
Б міофібрила
В фасція
Г волокно
 

28. Яка структура відокремлює грудну порожнину від черевної?
А груднина
Б плевра
В   м'язи черевного преса
Г діафрагма

29. Відповіддю на подразнення за участю нервової системне
А таксис
Б рефлекс
В тропізм
Г настія

30. Серце скорочується повільніше під дією
А   симпатичного нерва
Б   парасимпатичного нерва
В   гормону адреналіну
Г   гормону вазопрессину

31. Існує патологія серця, яка виражається в тому, що стулки між лівим передсер­дям і шлуночком не повністю перекривають камери серця. До якого наслідку призводить ця патологія?
А   артеріальна та венозна кров під час діастоли частково змішуються
Б   до аорти під час діастоли надходить венозна кров
В   частина артеріальної крові під час систоли повертається в передсердя
Г   частина венозної крові під час систоли повертається в передсердя

32.  Фізіологічний розчин, який вводять пацієнтам при значних втратах крові,
А   мас здатність до зсідання
Б   містить формені елементи крові
В   має температуру тіла
Г   містить 0,9% солей

33. Під час видиху повітря потрапляє з альвеол у
А гортань
Б бронхіоли
В трахею
Г носову порожнину.

34. Вуглеводи починають розщеплюватися в
А   ротовій порожнині
Б   стравоході
В   дванадцятипалій кишці
Г   шлунку

35. Гіпофункція гіпофіза призводить до розвитку
А карликовості
Б   аддисонової хвороби
В гігантизму
Г діабету

36. Похідною якої структури організму є нігтьова пластинка?
А окістя
Б кістки
В шкіри
Г сухожилля

37. Який елемент ока, що з віком стає більш плоским, втрачає еластичність і зазвичай спричинює далекозорість,  позначено на рисунку буквою X? 

А   рогівка
Б   склоподібне тіло
В   кришталик
Г   сітківка
 

 

38. У хлопчика І група крові, а в його сестри - IV. Які групи крові мають їхні
батьки?

А   І та IV
Б   II та III
В   II та IV
Г   І та III

39. Причиною фенотипових відмінностей між монозиготнимн близнюками є
А   спадкові хвороби
Б   мутаційна мінливість
В   комбінативна мінливість
Г   модифікаційна мінливість

40. Клітини зародка на стадії двох бластомерів розділились. Перший бластомер загинув, другий зберігся. Спрогнозуйте можливий наслідок цього явища,
А   другий бластомер уповільнить ріст
Б   з другого бластомера сформується організм з вадами
В   з другого бластомера сформується нормальний організм
Г   другий бластомер згодом загине

41. Якщо водоплавного птаха помити з милом, то він може потонути. Основного причиною цього стане
А   проникнення мікроорганізмів
Б   руйнування пухового пера
В   припинення шкірного дихання
Г   відсутність жиру на пір’ї

42. Який полісахарид входить до складу покриву тварини, зображеної на рисунку?    

А   крохмаль
Б   хітин
В   целюлоза
Г   пектин
 

43. Скільки залишків рибози містить РНК, що синтезована на фрагменті ДНК з 2400 нуклеотидами?
А 800
Б 1200
В 2400
Г 4800

44. Який чинник обмежує поширення водоростей на значних глибинах?
А   зниження температури води
Б   зниження концентрації кисню у воді
В   зниження рівня освітленості
Г   підвищення рівня солоності

45. Яка форма симбіозу спостерігається між термітами та джгутиковими, які живуть у їхньому кишечнику та здатні розщеплювати клітковину?
А паразитизм
Б мутуалізм
В хижацтво
Г коменсалізм

46.  В екосистемі метелики і синиці спожили 1000 кг первинної продукції. Яка біомаса засвоїлася метеликами та синицями відповідно?
А   100 кг і 100 кг
Б   100 кг і 10 кг
В   10 кг і 100 кг
Г    10 кг і 10 кг

47. Визначте місце рослиноїдних тварин у трофічній структурі екосистеми.
А редуценти
Б продуценти
В   консументи І порядку
Г   консументи II порядку

48. Відновлення рослинності на місці лісової пожежі - це приклад
А   первинної сукцесії
Б   вторинної сукцесії
В клімаксу
Г еволюції

49. Які біологічні процеси лежать в основі кругообігу Карбону в біосфері?
А   дихання та фотосинтез
Б   біосинтез білка та гниття
В   нітрифікація та денітрифікація
Г   хемосинтез і бродіння

50. Завезення до Австралії бджоли з Європи призвело до різкого скорочення популяції місцевого виду бджоли, яка не має жала. Результатом якої форми боротьби за існування цеє?
А міжвидової
Б внутрішньовидової
В   боротьби з несприятливими умовами
Г   боротьби за статевого партнера

51. Установіть відповідність між структурами клітини, зображеними на рисунках, та біологічними процесами, що вони здійснюють.

 

А синтез АТФ
Б здійснення фотосинтезу
В накопичення та розподіл білків
Г утворення веретена поділу
Д збереження спадкової інформації
1 – А, 2 – Б, 3 – Д, 4 – В

52. Установіть відповідність між фізіологічним процесом в організмі людини та органом, у якому він відбувається?

1 вироблення жовчі
А серце
2 сприйняття звукових коливань
Б печінка
3 сприйняття довжини світлової хвилі
В довгастий мозок
4 закриття мітрального клапана Г кортіїв орган
  Д сітківка

1 – Б, 2 – Г, 3 – Д, 4 - А

53. Установіть відповідність між зображеннями плодів і сіюсооами розповсюдження насіння.
 

А саморозповсюдження
Б водою
В на хутрі тварин
Г птахами
Д вітром
1- А, 2 – Г, 3 – Д, 4 - В

 54. Установіть відповідність між генотипами батьків і потомків.
1     ААВВ х ААвв
2     ААВВ х ааВВ
3     Аавв х аавв
4     ааВВ х Аавв
А   АаВВ
Б    ааВв
В    Аавв
Г    ааВВ
Д    ААВв
1 – Д
2 – А
3 – В
4 – Б
55.  Установіть відповідність між організмами та трофічними рівнями, на яких вони знаходяться.
1 бактерії гниття
2 ряска
3 жаба
4 самці комара
А продуцент
Б консумент І порядку
В консумент IІ порядку
Г консумент III порядку
Д редуцент
1 – Д
2 – А
3 – В
4 – Б
56. Установіть відповідність між доказами еволюції в галузі порівняльної анатомії та прикладами, які їх ілюструють.
1 гомологічні органи
2 аналогічні органи
3 атавізми
4 рудименти
А наявність підшлункової залози
Б народження дитини з хвостом
В тазовий пояс у китів
Г передні кінцівки коня та крила кажана
Д колючки в глоду та колючки в троянди

1 – Г
2 – Д
3 – Б
4 – В

57. Установіть послідовність етапів енергетичного обміну вуглеводів.
А  цикл Кребса
Б   гліколіз
В   окисне фосфорилювання
Г   утворення піровиноградної кислоти
1 – Б, 2 – Г, 3 – А, 4 – В

58. Установіть послідовність дій під час надання першої домедичної допомоги людині з відкритим переломом гомілки
А виклик швидкої допомоги
Б накладання шини
В зупинка кровотечі
Г антисептична обробка рани
1 – А, 2 – Б, 3 – Г, 4 – В

59. Визначте систематичне положення (тип, клас, родина) зображеного на рисунку організму.

 

 
Тип
1 Кишковопорожнинні
2 Членистоногі
3 Хордові
Клас
1 Кісткові риби
2 Хрящові риби
3 Амфібії
4 Ссавці
Родина
1 Ластоногі
2 Китоподібні
3 Хижі
4 Комахоїдні

60. У цитоплазмі знаходиться тРНК з антикодоном ЦАЦ. Проаналізувавши інформації, надану в трьох стовпчиках, установіть кодуючи ділянку ДНК, кодон і амінокислоту, що транспортується (див. таблицю „Генетичний код”, подану на останній сторінці зошита).

Ділянка ДНК
1 ГАГ
2 ЦАЦ
3 ГТГ
4 ЦТЦ
5 ЦУЦ
Кодон
1 ЦАЦ
2 ГТГ
3 ЦУЦ
4 ГУГ
5 ГАГ
Амінокислоти
1 гіс
2 лей
3 вал
4 глу
5 ала